Sigorta Sorgulama 4a

SGK Sigorta Hizmet Dökümü, SSK Sigorta Gün Sorgulama, TC No ile Hizmet Dökümü Alma, SSK Prim Sorgulama

SİGORTA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/a hizmet dökümü alabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), TC kimlik numarası ile sigorta gün sorgulama, prim gün sayısı öğrenme ve hizmet dökümü alma işlemini vatandaşlık no girerek bilgi alma hizmetini tekrar devreye aldı.

e devlet 4a hizmet dökümü

sgklılar Hizmet dökümünü e devlet üzerinden,e devlet 4a hizmet dökümü sorgulaması yaparak almakta iken 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren SGK sayesinde şifresiz hale getirilmiştir. E-devlet sistemiyle de yapılabilen hizmet dökümü işlemlerini size detaylı bir şekilde anlatacağız.

E-Devlet Sistemiyle SSK 4A Hizmet Dökümü

Hizmet dökümü sorgulamanız için e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-Devlet şifresini size yakın bir PTT şubesine gidip başvuru yaparak alabilirsiniz. Bu şifre ile tüm e-devlet işlemlerinizi yapabilirsiniz. Size vereceğimiz İnternet adresine giriş yaparak şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. Gönder butonuna tıkladıktan sonra yönlendirildiğiniz sayfada 4A hizmet dökümünüzü yapabilirsiniz.

4a Hizmet Bildirgesi


4a Hizmet Bildirgesi için düzenlenen 4a hizmet belgesi hakkında açıklama madde madde aşağıda verilmiştir.
1- Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenlerince ise, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.

4a Hizmet Akdi Nedir


4a Hizmet Akdi Nedir
Eski SSK yeni SGK kapsamında işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp bir sözleşme ile çalışanların yani işçi ile işverenin arasında düzenlenen sözleşmeye 4a hizmet akdi denilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için, sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması veya işe başlatılması gerekir.

SİGORTALI SAYILANLAR (4/a, 4/b, 4/c)

SGK İşyeri Bildirgelerinin Düzenleme Şekli

SGK İşyeri Bildirgelerinin Düzenleme Şekli,işyeri sicil numarası,işyeri bildirgesinin verilme şekli,
İŞYERİ BİLDİRGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri için)

A-İŞYERİ SİCİL NUMARASI:
İşyeri bildirgesinde istenilen bilgilerin elektronik veya benzeri ortamda tam doldurularak onaylı bir şekilde Kuruma gönderilmesini müteakip Kurumca işverene ayrıca işyeri sicil numarası bildirileceğinden bu kısım boş bırakılır.

B-İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLME ŞEKLİ
Bildirimin işveren tarafından verilmesi durumunda işveren seçeneği işaretlenir.

C-İŞYERİNİN TESCİL NEDENİ

Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi


Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 nolu tebliğ ile yayınlandı

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan;
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

1- Genel Açıklamalar

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kuruma bildirilmesi


SGK 5510 sayılı Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kuruma bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 ile yayınlanan tebliğ

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

SGK,İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

1- Genel Açıklamalar

Sigortalı sayılma, sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesine ilişkin hükümler


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sigortalı sayılma, sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesine ilişkin hükümleri 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 ile yayınlanan tebliğ ile düzenlenmiştir.

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Bankalar, kamu idareleri ve diğer kuruluşlar ile sigortalıların kimlik bilgilerinin sgk'ya bildirimi


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenle 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 ile yayınlanan tebliğ aşağıdadır

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:
5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ
UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğ


Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğ 8 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Tebliğ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen Kısa Vadeli Sigorta Kolları uygulamaları ile genel sağlık sigortası bakımından sağlık hak sahipliği işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve düzenlemektir

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ

Amaç

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 ile yayınlanan sgk isteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ hükümleri aşağıdadır

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından :
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecek olup, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ise 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve esasları Hakkında Tebliğ


SGK Hizmet Borçlanmaya ilişkin hükümler 2008 Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girmişti.
sgk 4a hizmet borçlanması ilişkin hükümler
sgk 4b hizmet borçlanmasına ilişkin hükümler
sgk 4c hizmet borçlanmasına ilişkin hükümler
ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler tebliğ ile düzenlenmiştir.
28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecektir.

MEDULA HASTANE HiZMET KAYIT SÜRECİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü / Genel Sağlık Sigortası Yazılımları Daire BaĢkanlığı
Ġrtibat : N.Özlem ERGÜN ġb.Md.V. E-posta :nergun4@sgk.gov.tr Telefon:(312) 4144110
Adres : Müdafaa Cad. No 24 Bakanlıklar / ANKARA
13.06.2012
DUYUR
MEDULA HASTANE HiZMET KAYIT SÜRECİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
HAKKINDA DUYURU
Kurumumuz Medula uygulamaları performans iyileĢtirme çalıĢmaları devam etmekte
olup, geliĢen teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımız sürekli güncellenmektedir.
Bu kapsamda Medula Hastane Hizmet Kayıt web servisinin daha etkili ve izlenebilir bir
Ģekilde hizmet verebilmesi için; servis üzerinde güvenlik ve performans ile ilgili değiĢiklikler

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA MÜSTEHAKLIK DUYURUSU

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA MÜSTEHAKLIK DUYURUSU
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kisavade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
14.06.2013
DUYURU
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA ÖNEMLE DUYURULUR !
Sigortalı ve hak sahiplerinin nüfus, tescil, tahsis veya ödeme kayıtlarında meydana
gelen değişiklikler Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’ne (SPAS) aktarılmakta ancak söz
konusu sistemde yer alan kayıtlar ve bu kayıtlarda meydana gelen değişikliklerin MEDULA
uygulamasına aynı gün içerisinde yansımaması nedeniyle sigortalılarımız ve bakmakla

Webdesign by Desk02