İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 ile yayınlanan sgk isteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ hükümleri aşağıdadır

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından :
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecek olup, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ise 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve esasları Hakkında Tebliğ


SGK Hizmet Borçlanmaya ilişkin hükümler 2008 Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girmişti.
sgk 4a hizmet borçlanması ilişkin hükümler
sgk 4b hizmet borçlanmasına ilişkin hükümler
sgk 4c hizmet borçlanmasına ilişkin hükümler
ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler tebliğ ile düzenlenmiştir.
28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecektir.

MEDULA HASTANE HiZMET KAYIT SÜRECİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü / Genel Sağlık Sigortası Yazılımları Daire BaĢkanlığı
Ġrtibat : N.Özlem ERGÜN ġb.Md.V. E-posta :nergun4@sgk.gov.tr Telefon:(312) 4144110
Adres : Müdafaa Cad. No 24 Bakanlıklar / ANKARA
13.06.2012
DUYUR
MEDULA HASTANE HiZMET KAYIT SÜRECİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
HAKKINDA DUYURU
Kurumumuz Medula uygulamaları performans iyileĢtirme çalıĢmaları devam etmekte
olup, geliĢen teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımız sürekli güncellenmektedir.
Bu kapsamda Medula Hastane Hizmet Kayıt web servisinin daha etkili ve izlenebilir bir
Ģekilde hizmet verebilmesi için; servis üzerinde güvenlik ve performans ile ilgili değiĢiklikler

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA MÜSTEHAKLIK DUYURUSU

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA MÜSTEHAKLIK DUYURUSU
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kisavade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
14.06.2013
DUYURU
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA ÖNEMLE DUYURULUR !
Sigortalı ve hak sahiplerinin nüfus, tescil, tahsis veya ödeme kayıtlarında meydana
gelen değişiklikler Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’ne (SPAS) aktarılmakta ancak söz
konusu sistemde yer alan kayıtlar ve bu kayıtlarda meydana gelen değişikliklerin MEDULA
uygulamasına aynı gün içerisinde yansımaması nedeniyle sigortalılarımız ve bakmakla

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SORGULAMA

SGK Özel Sağlık Hizmet Sunucuları (SHS) Bilgi Sorgulama sayfasından,özel hastane arama,özel tıp merkezi aram,doktor arama,tıbbi işlem arama,özel hastane ilave ücret hesaplama,geçmiş tedavi ücretlerini öğrenme,
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARI

• ÖZEL HASTANE İLAVE ÜCRET HESAPLAMA

• SGK DOKTOR ARAMA

SGM E HİZMET SORGULAMA

SGM E HİZMET SORGULAMA

SGK E HİZMET SORGULAMASAYFASINDAN SGDP TESCİL KAYDI SORGULAMA,GSS TESCİL SORGULAMA,PROVİZYON SORGULAMA,İŞGÖREMEZLİK ÖDEME,HİZMET BİLGİSİ,TESCİL KAYDI TESPİTİ,EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ,EMEKLİ AYLIK KESİNTİ,SGK E Hizmet Sorgulama yapabilirsiniz
E HİZMET SORGULA

E HİZMET SORGULAMA SGK

TESCİL KAYDI TESPİTİ
Tescil Kaydı Tespiti 4A TIKLAYINIZ

SİGORTALI ARAMA

4A SİGORTALI ARAMA

4a Sigortalı arama SGK uygulamalarından en çok kullanılanlarından biri olan sigortalı arama işlemini aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz.Herhangi bir şifre edinmeden, TC kimlik No ile sigortalı arayabilirsiniz,ggk sicil no ile sigortalı sorgulayabilirsiniz, tc ile sigortalı bulabilirsiniz
SİGORTALI ARA

4A SİGORTALI ARAMA SGK


DUYURU!!

SGK HİZMET TAKİP PROGRAMININ “ÖZLÜK VE NÜFUS BİLGİLERİ”

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN

SGK HİZMET TAKİP PROGRAMININ “ÖZLÜK VE NÜFUS BİLGİLERİ” NE ALAN EKLENMESİ İLE “BORÇLANMA HİZMET BİLGİLERİ” ALANINA BİLGİ GİRİŞLERİNDE SERVİS EKLENMESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

Hizmet takip programının sigortalının “Özlük ve nüfus bilgileri” nin girildiği menüye “Kurumunuzda göreve başlama tarihi” alanı eklenecektir. Bu alana Hitap ta kayıtlı olmayan ve görevden 14.04.2012 tarihinden önce istifa, müstafi sayılma, sözleşme feshi gibi ayrılma sonrasında, açıktan tekrar atanan sigortalılar ile ilk defa atanan sigortalıların (ilk memuriyet başlama tarihi ile kurumunuzda göreve başlama tarihi aynı olsa da ) kurumunuzda göreve başlama tarihinin girilmesi gerekmektedir.

sgk Hizmet Talepleri Yönetim Sistemine Giriş

SGK DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET TALEPLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

KULLANICI KILAVUZU

Hizmet Talepleri Yönetim Sistemine Giriş
Site Giriş Adresinin Girilmesi
İnternet Explorer tarayıcısında yer alan adres çubuğuna http://htys.sgk.gov.tr/sgkhtys yazılarak veya www.sgk.gov.tr internet sitemizden E-SGK →Tüm Uygulamalar→Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi seçeneğinden uygulamaya erişilebilecektir.Ayrıca Kurumsal Bilgi Portalı üzerinden SGK Uygulamaları → Destek Hizmetleri → Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi seçeneğine de tıklayarak uygulamaya giriş yapılır.

4a Hizmet Akdiyle çalışanların Yaşlılık Aylığı Şartları

4a Hizmet Akdiyle çalışanların Yaşlılık Aylığı Şartları
Yaşlılık Aylığı Şartları

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

- Kanunun yürürlük tarihinden önce işe başlayan sigortalılar veya göreve başlayan kamu görevlileri ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımsal Faaliyetlerde Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar Kanununa göre sigortalı olanlar için mevcut kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bunların kazanılmış hakları korunacaktır.

Rüşvetle sgk prim borçlarını silen çete tutuklandı

SGK'daki yolsuzluk operasyonunda 2 tutuklama..
Bursa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) yolsuzluk iddiaları ile alakalı gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı. Diğer 5 kişi ise toplam 45 bin liralık kefaletle serbest bırakıldı.

4A Geçici iş göremezlik ödeneği,

4a Geçici iş göremezlik ödeneği,

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

Hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı

Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar ile esnaf
muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri (5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
GEÇİCİ MADDE 16-– (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.) (Ek fıkra: 17/4/2008-5763/25
md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen
işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte
yapmakta olanların bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları,

Borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi

Borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi
Borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi (Hizmet Borçlanma
İşlemlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ)
MADDE 10 – (1) Tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının ya da bir kısmının bir ay
içinde ödenmesi halinde ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak
değerlendirilir.
(2) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin;
a) (c) ve (ı) bentlerine göre borçlandırılan süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında, (a),(b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerine göre borçlandırılan süreler
başvurulan tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasınınilgili bendine göre,
b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun

Hizmet Borçlanma Sürelerinin Tebliğ ve Ödenmesi

Hizmet Borçlanma Sürelerinin Tebliğ ve Ödenmesi
Borçlanılacak sürelerin tebliği ve ödenmesi
Borçlanılacak sürelerin tebliği ve ödenmesi (Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul Ve
Esasları Hakkında Tebliğ)
MADDE 9 – (1) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre tahakkuk ettirilen borç
tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği
tarih borcun tebliğ tarihidir.
(2) Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri
tarafından Kuruma ödenir.
(3) Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz. Bunlar için ayrıca yeni
başvuru şartı aranır.
(4) Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan

Webdesign by Desk02