4a'lının Ücretinden ne kadarı haciz edilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?

4a'lının Ücretinden ne kadarı haciz edilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 35’inci maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç belirtilmiştir.

Bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma hakkım var?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesinde fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olmayacağı belirtilmektedir.

4a'lı çalışanın İş görmekten kaçınabilmesi için aranan süre ne kadardır?

4a'lı çalışanın İş görmekten kaçınabilmesi için aranan süre ne kadardır?

4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceğini belirtmektedir.

4a'lı çalışanın İş görmekten kaçınma hakkımı kullanıyorum iş akdim feshedilir mi?

Bu nedenle iş akdinizin feshedilemeyeceği, yerinize yeni işçi alınamayacağı ve yaptığınız işlerin başkasına yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

- Yıllık izin ücreti
- Evlenme yardımı
- Hafta tatil ücreti
- Bayram harçlığı
- Hastalık yardımı
- Genel tatil ücreti
- Doğum yardımı
- Ölüm yardımı
- İzin harçlığı
- Jest iyon ödemeleri
- Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
- Seyahat primleri
- Devamlılık göstermeyen primler
- Fazla çalışma ücreti
- İş arama yardımı
- Harcırah
- Bir defalık verilen ikramiyeler
- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

- Çıplak ücret
- Yemek yardımı
- Kasa tazminatı
- Gıda yardımı
- Yakacak yardımı
- Eğitim yardımı
- Konut yardımı
- Giyecek yardımı
- Erzak yardımı
- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
- Unvan tazminatı
- Aile yardımı
- Çocuk yardımı
- Temettü
- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
- Taşıt yardımı
- Yıpranma tazminatı
- Kalifiye
- Nitelik zammı
- Sağlık yardımı
- Mali sorumluluk tazminatı
- Devamlı ödenen primler.

Özürlü işçi statüsünde 4a çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

Özürlü işçi statüsünde 4a çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

Tatil günlerinde fazla çalışma yapan 4a'lıların ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Tatil günlerinde fazla çalışma yapan 4a'lıların ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Özel sektörde çalışan 4a'lının, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Özel sektörde çalışan 4a'lının, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir. Öte yandan; iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçi (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresine göre 2 ile 8 hafta arasında değişen sürelerle uygulanan bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür.

4a'lı Çalışanların Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

4a'lı Çalışanların Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

4a'lı İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

4a'lı İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış 4a'lı işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış 4a'lı işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı iş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Düzenleme gereğince Aynı işverene bağlı çalışma süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz.

4a'lıların İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?

4a'lıların İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?

İşsizlik sigortasına ilişkin esaslar, "4447" sayılı Kanun'la belirlenmektedir. Buna göre herhangi bir sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için öncelikle iş sözleşmesinin işçinin kusurundan veya kendi isteğinden kaynaklanmayan bir nedenle feshi gerekmektedir. Ayrıca; işsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyen sigortalının işten ayrılma tarihinden önceki "3" yılda en az "600"gün ve son "120" günde eksiksiz olarak işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan sigortalı, işten ayrılma tarihinden itibaren İş Kurumu'na yazılı başvuruda bulunarak işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir.

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık hizmetinin en az kaç gün olması gereklidir?

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık hizmetinin en az kaç gün olması gereklidir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. İş kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır.

4a'lıların Asgari geçim indirimi -AGI- nasıl hesaplanmaktadır?

4a'lıların Asgari geçim indirimi -AGI- nasıl hesaplanmaktadır?

4a'lıların İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

4a'lıların İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği 4447/51 iş sözleşmelerinin; - İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, - İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle, - Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

4a'lı İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

4a'lı İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz. Sigorta bildirimlerinin yapılmaması veya eksik bildirim hallerinde, bağlı bulunulan SGK müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Webdesign by Desk02