4/a nedir

4/a Ne demektir, 4/a ‘lı ne demektir?

4/a Ne demektir, 4/a ‘lı ne demektir
4/a Eski sistemde SSK'ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır.4/a kavramı 5510 sayılı yeni yasa ile sgk kapsamında yani yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A'lı denir.
5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
İKİNCİ KISIM
Sosyal Sigorta Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Sigortalı sayılanlar
MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.)
Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
Olarak tanımlanan 4/a ‘lılar işçi sınıfı olarak anılan emektar çalışanlardır.

HGS